یافتن محصولات و سرویس ها

VPS Windows Premium

VPS Premium Basic
شروع از
Rp 110,000 ماهانه
25 GB HDD
256 MB RAM
256 SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
WindowsVPS Premium Silver
شروع از
Rp 170,000 ماهانه
50 GB HDD
512 MB RAM
512 MB SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
WindowsVPS Premium Gold
شروع از
Rp 220,000 ماهانه
100 GB HDD
1 GB RAM
1 GB MB SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
WindowsVPS Premium Plat
شروع از
Rp 370,000 ماهانه
150 GB HDD
2 GB RAM
2 GB SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
WindowsVPS Premium VIP Basic
شروع از
Rp 720,000 ماهانه
200 GB HDD
4 GB RAM
4 GB SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
WindowsVPS Premium VIP Silver
شروع از
Rp 1,440,000 ماهانه
200 GB HDD
8 GB RAM
8 GB SWAP
Port 1 Gbps
IIX 100 Mbps
IX 2 Mbps
IP for RDC
OpenVZ/KVM
Windows